Algemene voorwaarden

Artikel 1.   Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuingedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

 1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Documenten geleverd te krijgen.
 3. Documenten: Ndulge TravelVoucher
 4. Factuur: de factuur welke Klant via electronische weg door Ndulge ter beschikking wordt gesteld in de bestel email.
 5. Klant: de wederpartij van Ndulge welke met haar een Overeenkomst aangaat.
 6. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de levering van Documenten via electronische weg.
 7. Particulier: een natuurlijk persoon die niet beroeps- en/of bedrijfsmatig handelt.
 8. Partijen: Ndulge en Klant gezamenlijk.
 9. Ndulge: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
 10. Website: de website van Ndulge, te vinden onder de URL http://www.ndulge.eu.

Artikel 2.   Toepasselijkheid

 1. Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Documenten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
 2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3.   Totstandkoming Overeenkomst

 1. De op de Website aangeboden Documenten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, die door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
 2. Indien en voorzover Klant tijdens de Bestelprocedure kiest voor betaling via Credit Card of Ideal geldt de Factuur als een vrijblijvend aanbod die aanvaard kan worden door daadwerkelijke betaling van het in de Factuur genoemde bedrag.
 3. De Overeenkomst komt niet tot stand, indien de Factuur in het geval als bedoeld in voorgaande lid niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 4.2 wordt betaald. Indien en voorzover er toch een Overeenkomst tot stand zou zijn gekomen, terwijl de Factuur niet binnen de daartoe gestelde termijn als bedoeld in artikel 4.2 is betaald, dan geldt het niet tijdig betalen als ontbindende voorwaarde, en wordt de Overeenkomst ontbonden, zonder dat daartoe van één der Partijen enige handeling vereist zal zijn, en zonder dat één der Partijen gehouden zal zijn de schade te vergoeden welke de andere partij eventueel daardoor zal lijden.

Artikel 4    Prijzen en betaling

 1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Artikel 5    Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde Documenten blijven berusten bij Ndulge.
 2. Klant verkrijgt slechts een voor Ndulge onmiddellijk herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, gebruiksrecht op de geleverde Documenten, welk gebruiksrecht niet meer zal inhouden dan:
  a. dat Klant Documenten mag aanwenden voor eigen gebruik;
  b. dat Klant geen activiteiten verricht met betrekking tot Documenten welke in de ruimste zin des woords als concurrerend voor Ndulge te kenmerken zijn;
  c. dat Klant Documenten niet aan een derde zal verstrekken;

Artikel 6.   Garanties en vrijwaringen

 1. Hoewel de Documenten door Ndulge met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld kan Ndulge niet garanderen dat de Documenten zonder fouten en/of omissies zijn.
 2. Klant garandeert zodanig gebruik te maken van de Documenten dat daardoor geen schade ontstaat aan Ndulge en/of aan derden.
 3. Klant vrijwaart Ndulge tegen aanspraken van derden inzake handelingen van Klant uit hoofde van artikel 5.2 en/of handelingen die in strijd zijn met het voorgaande lid.

Artikel 7.   Aansprakelijkheid

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Documenten 
 2. Aansprakelijkheid van Ndulge voor schade ontstaan uit hoofde van Overeenkomst en/of doorverwijzing(en) ex artikel 9.2, daar mede onder begrepen schade welke mocht ontstaan uit het (foutief) gebruik van Documenten, is volledig uitgesloten.
 3. Indien en voorzover de beperking van artikel 7.2 rechtens niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid uit hoofde van Overeenkomst beperkt tot directe schade die bovendien gemaximeerd is tot de totale factuurwaarde exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Artikel 8.   Overmacht

 1. Ndulge is niet gehouden tot het nakomen van één of meerdere verplichtingen uit hoofde van Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Ndulge wordt mede verstaan, doch niet uitsluitend:
  a. uitblijven van prestaties van derden en/of toeleveranciers welke door Ndulge zijn ingeschakeld, ongeacht of dit uitblijven te kwalificeren valt als een toerekenbare tekortkoming of een niet-toerekenbare tekortkoming;
  b. (stroom)storingen welke optreden in betalingssyste(e)m(en) waarvan Ndulge zich bedient;
  c. en (stroom)storingen welke optreden in de systemen en/of apparatuur waarvan Ndulge zich bedient om onder andere, doch niet uitsluitend, de Website, de Bestelprocedure en/of de Documenten te faciliteren.
 2. Indien de overmachtssituatie langer voortduurt, of voorzienbaar is dat deze langer voortduurt, dan drie (3) dagen, dan is één der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat de andere partij gehouden is de schade welke eventueel ontstaan is aan de andere partij te vergoeden.

Artikel 9.   Algemene bepalingen

 1. Ndulge zal zoveel mogelijk overeengekomen data, termijnen en dergelijke trachten na te komen. Evenwel zijn alle data en termijnen en dergelijke naar beste weten geïndiceerd en is overschrijding van deze data en/of termijnen nimmer fataal.
 2. Het recht om de Overeenkomst te ontbinden welke Klant zou hebben ingevolge de Wet Koop op Afstand, indien en voorzover toepasselijk, kan gezien de aard van de door Ndulge geleverde dienst(en) door Klant niet worden uitgeoefend. 
 3. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Ndulge aan een derde over te dragen. 
 4. Ndulge is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen.
 5. Indien en voorzover Klant in strijd handelt met de bepalingen van Algemene Voorwaarden, in het bijzonder met artikel 5, is Ndulge gerechtigd de Overeenkomst terstond en zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder dat zij gehouden is tot het vergoeden van eventuele schade aan Klant, geheel of gedeeltelijk te onbinden
 6. Nulge is te allen tijde –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd de prijzen op de Website aan te passen.
 7. Ndulge is ten allen tijd –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil, geeft de meest gerede partij aan de andere partij schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is. Alle geschillen die naar aanleiding van en/of ten gevolge van en/of uit hoofde van de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Voorbeeldovereenkomst.nl gevestigd is, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.